வேளாண் துறை, புதுச்சேரி அரசு DEPARTMENT OF AGRICULTURE Union Territory of Puducherry

Menu
Farm Fest Logo Puducherry Portal
Home >> Average Yield Per Hectare

Average Yield Per Hectare & Out-Turn of Principal Crops


(Area in Hectares)

CROPS 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Yield Outturn Yield Outturn Yield Outturn Yield Outturn
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Rice - I Crop
3020 12794 3270 11637 3294 12091 3245 11821
Rice - II Crop
2272 23459 2603 23373 2951 24736 2929 26378
Rice - III Crop
2894 5831 3075 11509 3438 12956 3625 14518
Total
2539 42084 2857 46519 3146 49783 3165 52717
Ragi
2636 58 2061 68 1878 77 1977 87
Cumbu
2581 80 3000 63 1850 31 1900 11
Cholam
1500 2 2000 6 1850 4 1650 3
Thenai
0 0 1000 1 1850 3 0 0
Blackgram
533 571 725 465 1850 268 506 392
Greengram
368 483 298 269 1850 255 405 437
Other Pulses
1000 21 1098 45 1850 50 775 55
Sugarcane
147658 287785 150230 304516 1850 304066 165000 316965
Plantain
12267 3263 38817 11218 1850 7402 27577 7556
Mango
1947 401 20371 4013 1850 3812 17935 3336
Guava
18500 555 22167 665 1850 619 13839 429
Cashew
314 50 363 53 1850 54 306 45
Tapoica
24748 6088 23612 4439 1850 5484 25546 5288
Onion
6571 7 18000 36 1850 72 9500 38
Brinjal
13346 694 16464 922 1850 1240 18969 1233
Other Vegetables
7443 722 8616 1189 1850 704 6262 263
Betel nuts
1275 77 1290 0 1850 65 1800 110
Chillies
1800 9 2000 8 1850 39 12667 76
Coriander
0 0 600 1 1850 1 1000 1
Pepper
450 5 550 6 1850 18 1545 17
Tamarind
359 23 5279 322 1850 297 4867 292
Cotton
750 6 750 9 1850 50 1915 180
Groundnut
1433 457 2150 787 1850 869 2950 1059
Sesamum
803 98 1053 120 1850 157 814 114
Coconut @
8264 17313 12198 24799 1850 21017 14889 29703
Oilseeds
0 0 0 0 1850 0 0 0

☑ Note: @ Yield in no. of nuts out-turn in '000 nuts.

 For more details - Log on to the Economics & Statistics Department website...